Ansökan

Utbildning

Beträffande utbildning koncentrerar sig stiftelsen på post-gymnasiala studier. Stiftelsen har inga eller små möjligheter att bidra till utlandsstudier av karaktär College-år i USA eller liknande.

Stiftelsen beviljar generellt inte ytterligare studiemedel om studietiden förlängs på grund av byte av studieinriktning/mål, det vill säga om CSN-berättigade studiemedel ej längre är tillgängliga. Endast studerande i Göteborg kan komma ifråga.

Forskning

Beträffande ansökningar för vetenskaplig forskning koncentrerar sig stiftelsen på doktorandnivå. För exempelvis resebidrag för deltagande i konferenser kräver stiftelsen att den sökande själv skall deltaga i seminarium, ha en egen poster eller dylikt.

Hjälpbehövande

I beskrivningen av stiftelsens ändamål ingår att den skall utöva hjälpverksamhet bland behövande. Detta gör stiftelsen för närvarande genom bidrag till väletablerade hjälporganisationer för att främja deras hjälpverksamhet. Stiftelsen beviljar således själv inte ekonomiska bidrag till behövande.

Ansökningsperioder

1 mars – 20 april
15 september – 1 november

Digital ansökan: Ansökningsportalen SEB

Frågor besvaras av sekreteraren. Skicka mail med vårt kontaktformulär.

Redogörelse för använt bidrag

För beviljade anslag för utbildning/forskning skall alltid en kortfattad skriftlig redogörelse insändas senast ett år efter utbetalning erhållits. Redogörelse måste insändas innan nytt bidrag kan beviljas.

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder två gånger per år, vanligtvis maj och november.
Av praktiska och ekonomiska skäl har styrelsen ingen möjligt att meddela avslag utan endast bifall meddelas. Av tradition brukar dessutom enbart ansökningar från Göteborg med omnejd komma ifråga.

Dataregistrering

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, betalning mm. Den som inger ansökan medger dataregistrering.
Läs mer om stiftelsens Behandling av personuppgifter (GDPR) och cookies